Locatie Van der Waalslaan

Mentoraat

Alle leerlingen zijn in de onderbouw ingedeeld in stamklassen. Elke stamklas wordt begeleid door een mentor. Deze mentor is de spil in de begeleiding van de leerling en samen met de leerlingen en alla vakdocenten zet de mentor zich ervoor in dat school voor alle leerlingen een prettige en goede leerreis wordt. De mentor voert individuele gesprekken met leerlingen om de studieresultaten en het welbevinden van de leerling in de gaten te houden. Daarnaast geeft de mentor op vaste momenten in de week mentorlessen aan de hele klas waarin onder andere aandacht wordt besteed aan groepsvorming, anti-pesten en het gebruik van sociale media. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het lesprogramma Wellbased. We proberen middels dit lesprogramma leerlingen te laten uitgroeien tot sociale individuen die met respect voor zichzelf en elkaar genieten van hun expeditie op onze school.

Verder begeleidt de mentor de leerlingen (individueel of in kleine groepjes) met leervorderingen, plannen, leren-leren, maar er is ook aandacht voor vaardigheden als zelfstandigheid, samenwerking en verantwoordelijkheid. Natuurlijk begeleidt de mentor nieuwe leerlingen bij het kennismaken met elkaar, het schoolgebouw en de docenten.

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de ouder(s)/verzorger(s). Aan het begin van het schooljaar kunt u tijdens de informatieavond de mentor beter leren kennen. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen via het Onderwijsportaal Somtoday de studieresultaten en schoolaanwezigheid van hun kind inzien en volgen en kunnen altijd contact opnemen met de mentor als zij vragen hebben over deze of andere onderwerpen.

De mentor voert samen met de leerling en ouder(s)/verzorger(s) in elk geval twee driehoeksgesprekken per schooljaar. Dit zijn gesprekken waarbij leerdoelen worden opgesteld en de voortgang wordt besproken. Het doel is dat leerlingen tijdens zulke gesprekken zelf aangeven hoe het met ze op school gaat, wat ze willen bereiken en wat ze daarvoor moeten doen en nodig hebben. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het programma Catwise. De leerling ontvangt via dit programma twee keer per jaar een overzicht met feedback en feedforward van alle docenten, waarbij de leerling ook zelf moet reflecteren door over ieder vak aan te geven hoe het gaat. Vervolgens wordt de leerling uitgedaagd om in actie te komen middels het schrijven van een actieplan. Dit actieplan wordt door de leerling tijdens het driehoeksgesprek met de mentor en ouders besproken.

NeXuS voor 10 tot 14-jarigen

NeXuS is een samenwerking tussen KOE en het Bonhoeffer College en richt zich op de leerling (uit de bovenbouw van het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs) die cognitief een breder en dieper onderwijsaanbod nodig heeft. Dit doen we door het bieden van projectmatig onderwijs op cognitief uitdagend niveau (klas 2 VWO) in een groep met ontwikkelingsgelijken. In het werken is specifiek aandacht voor het verdiepen van kennis en voor het vergroten van (executieve) vaardigheden om het hogere leerpotentieel optimaler te kunnen benutten.

NeXuS is een voorziening van één dag per week voor leerlingen uit Enschede en omstreken binnen het samenwerkingsverband Twente Oost. We bieden de leerlingen, die een specifieke ondersteuning nodig hebben in hun onderwijsbehoefte, maatwerk binnen NeXuS in samenwerking met onderwijs en zorgprofessionals.

De aanmeldprocedure verloopt in eerste instantie via de kwaliteitscoördinator van de basisschool of de ondersteuningscoördinator van het voortgezet onderwijs, via een officiële aanmeldprocedure waarbij er gekeken wordt door het ondersteuningsteam van NeXuS of de leerling plaatsbaar wordt geacht.