Locatie Van der Waalslaan

Roosterwijzigingen

Roosterwijzigingen zijn te vinden op het bord in de hal, op het Roosterportal (Zermelo) en op MijnBonhoeffer.

Verzuim

Onze school is steeds actiever in het administreren en het navolgen van de verzuimregels, om zo het voortijdig schoolverlaten terug te dringen. Wij vragen u als ouder/verzorger om extra alert te zijn in het informeren van school als uw zoon en/of dochter afwezig is. Wij hanteren voor verzuim de richtlijnen van leerplicht van de gemeente Enschede.

Ziekte, verzuim & verlof

 • Als uw zoon of dochter, wegens ziekte, niet op school kan komen geef dit dan ’s ochtends zo vroeg mogelijk, maar vóór 8.30 uur, door aan het leerlingencentrum via telefoonnummer 053 - 751 26 00 (keuze 1). Wanneer uw zoon of dochter langer dan 2 dagen ziek blijft, zal hij/zij wel opnieuw door u als ouder/verzorger ziek moeten worden gemeld. Ziekmelden kan ook door een e-mail te sturen aan [email protected]. Ook voor ziekmelden per e-mail geldt: liefst 's ochtends zo vroeg mogelijk, maar vóór 8.30 uur.
 • Laat het leerlingencentrum zo vroeg mogelijk weten wanneer bepaalde afspraken zijn, zoals een bezoek aan de huisarts of specialist. Indien mogelijk 3 dagen voordat de afspraak plaatsvindt, niet nadien. U dient hiervoor een verlofformulier in te vullen en in te (laten) leveren bij het leerlingencentrum. U kunt het verlofformulier vinden in MijnBonhoeffer.
 • Toestemming voor verlof van een gehele dag of langer dient -indien mogelijk- 1 week van tevoren bij het leerlingencentrum te worden aangevraagd middels een aanvraagformulier langdurig verlof. U kunt het aanvraagformulier vinden op MijnBonhoeffer. Uw aanvraag zal worden afgehandeld conform de richtlijnen van de leerplichtwet. Bij twijfel zal de aanvraag worden voorgelegd aan de schoolleiding.
 • Leerlingen zijn op tijd in de lessen en in tussenuren verblijven ze in het pauzegebied. Onderbouwleerlingen mogen het schoolterrein niet verlaten. Bij het laatste uur kunnen leerlingen naar huis na akkoord van de medewerker van het leerlingencentrum.
 • Als leerlingen uit de les worden verwijderd melden zij zich binnen 5 minuten bij het leerlingencentrum.
 • Kijk regelmatig met uw kind(eren) op SOMtoday of er nog absentiemeldingen zijn en probeer openstaande absenties per omgaande te verantwoorden.
 • Leerlingen zorgen ervoor dat ze op tijd aanwezig zijn, met de juiste spullen, in het lokaal. Leerlingen die te laat zijn, halen een briefje en komen de volgende dag dag respectievelijk uiterlijk om 7.45 uur (mavo, onderbouw havo/vwo) en 8.05 uur (bovenbouw havo/vwo) op school. Bij herhaling zijn wij als school verplicht dit te melden bij leerplicht.
 • Leerlingen die 18 jaar en ouder zijn mogen zelf hun absenties regelen. U als ouder/verzorger blijft echter verantwoordelijk zolang uw zoon of dochter nog geen startkwalificatie heeft.
 • Plan het liefst zo min mogelijk afspraken tijdens lesuren!
 • Als leerlingen een proefwerk of toets hebben gemist, maken zij zo spoedig mogelijk een afspraak met de docent om deze in te halen.
 • Heeft uw zoon of dochter een PTA-toets op de dag dat hij of zij afwezig is, geef dit dan tijdig door middels het formulier bevestiging van verhindering. Dit formulier kunt u vinden op MijnBonhoeffer. (Voor gemiste PTA’s geldt het examenreglement.)

Mochten er ondanks alle ondersteuning, onverhoopt toch langer dan wenselijk absenties openstaan dan worden u, de mentor en de leerlingencoördinator/afdelingsleider, daarvan via de mail door ons op de hoogte gebracht. Uiteraard kunt u voor alle bovenvermelde zaken telefonisch contact met het leerlingencentrum opnemen via 053 - 751 26 00 of een mail sturen naar [email protected]

Persoonlijk contact heeft uiteraard onze voorkeur!